Publikacje

Książki:

Filozofia i science fiction: technoanamneza, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2014, s. 149.

Książka w całości dostępna do pobrania (pdf) 

Fragment recenzji wydawniczej

filozofia i science fiction

Bóg cyborgów. Technika i transcendencja, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2011, s. 232.

Książka w całości dostępna online (pdf)

Opinie o książce

Recenzje: Agnieszka Doda-Wyszyńska, Bóg cyborgów czy Bóg-Cyborg?, Kwartalnik Filozoficzny, nr 4 2012, s. 177-181.; Bartosz Mroczkowski, Czy Bóg mieszka w maszynie?, e.czas kultury.; Olga Drenda, Czy maszyna może się modlić?, Znak, nr 4 2014, s. 118.

Artykuły naukowe:

Po doktoracie:

 1. Autobiografie czasu rzeczywistego. Sposoby fabularyzowania życia w cyberkulturze, Studia Kulturoznawcze.2(10)/2016, s. 115-124.
 2. Schizofrenia akademickiego umysłu. Podwójne wiązanie między misją i kalkulacją, Humanistyczne wyzwania ekologii umysłu: Gregory Bateson w Polsce, red. (M. Jaworska-Witkowska, L. Witkowski), Warszawa 2016, s. 526-540.
 3. Problemy fenomenologicznego badania snu, Fenomenologia 14/2016, s. 169-181.
 4. Cyberculture and Spiritual Experience, Przegląd Religioznawczy – The Religious Studies Review”, 2015, no. 4 (258), s. 71-79.
 5. After the End of Theory. Why do Cultural Studies need to be Reinvented?, Journal of Applied Cultural Studies 1/2015.
 6. Transformacje życia w społeczeństwie technologicznym, Transformacje, 1-2 2015, s. 68-87.
 7. Wirtualny habitus cyberkultury, Hybris, 31/2015, s. 134-154.
 8. Kultura audiowizualna i jej podmiot: technicznie kontrolowany schizofrenik, Panoptikum (13) 2014.
 9. Historiografia cyberkultury – od badania przeszłości do algorytmicznej analityki czasu rzeczywistego (Kultura i Historia 1 (25)/2014).
 10. Futurologia filozoficzna – przyszłość jako zadanie myślenia po zwinięciu metafizyki przez technikę (Kultura i Historia 2 (26)/2014) (numer specjalny). Publikacja artykułu także w: Filozofia technologii (red. S. Myoo, J. Hańderek), e-naukowiec, Lublin 2014, s. 61-76.
 11. Digital Lethe of transhumanism: weak mind uploading as erasure of individual and collective memory, w: Politics of erasure. From “damnatio memoriae” to alluring void, red. A. Markowska, Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Warsaw–Torun 2014, s. 265-270.
 12. Gry komputerowe w perspektywie chaoestetyzacji, w: Sztuka i technologia w Polsce. Od cyberkomunizmu do kultury makerów, red. A. Jelewska, Wydawnictwo UAM, Poznań 2014, s. 125-149. Tłumaczenie artykułu: Polish computer games of the 1990s: The chao-aesthetization perspective, w: Art and Technology in Poland. From Cybercommunism to The Culture of Makers, (trans. M. Turski, P. Sakowski),  Wydawnictwo UAM, ed. A. Jelewska, s. 121-144.
 13. Fenomenologia techniki, czyli zerwanie relacji podmiotowo-przedmiotowej i jej ponowne ustanowienie, w: Wprowadzenie do fenomenologii. Interpretacje, zastosowania, problemy, red. W. Płotka, II, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014, s. 459-486. [pdf]

Przed doktoratem:

 1. Wielowymiarowość tajemnicy w Monadzie hieroglificznej Johna Dee, [w:] Humaniora 1/2013, s. 1-13.
 2. Co tak naprawdę ujawnił Snowden, [w:] Res Publica Nowa, nr 213 2013, s. 18-24.
 3. Prędkość kultury i prędkość techniki, [w:] (Przyszłość w kulturze) Prace Kulturoznawcze XV 2013, s. 213-220.
 4. Kultura nienawiści na portalach społecznościowych jako zaburzenie tabuizacji, [w:] Kultura Popularna, nr 4 2013, s. 158-167. [pdf]
 5. Technologiczne Oświecenie jako wyjście człowieka z globalnego paraliżu sztucznych mózgów dzięki rozumowi interfejsowemu, [w:] Zwrot cyfrowy w humanistyce, A. Radomski, R. Bomba (red.), Lublin 2013, s. 203-222. [pdf]
 6. Technicyzacja jako wirtualizacja kultury w świetle ontologii wirtualności, [w:] Wirtualizacja. Problemy, wyzwania, skutki.,  L. Zacher (red.), Warszawa 2013, s. 355-376.
 7. Techniki utrwalania wizerunku w komunikacji wizualnej. Przemysły pamięci jako podstawa public relations, [w:] Komunikacja wizualna w reklamie, public relations i prawie, K.W. Zmorzyński, W. Furman, J. Snopek, K. Groń (red.), Warszawa 2013.
 8. Chaosmos – od paradygmatu etyczno‐estetcznego do chaoestetyzacji wyspisk danych biotechnosystemu, Sztuka i Filozofia, nr 41 2012.
 9. „Mechaniczny śpiew Maldorora” – specyfika doświadczenia muzyki industrialnej, Sztuka i Filozofia, nr 41 2012. [pdf]
 10. O sposobach posługiwania się stechnicyzowanym ciałem, Studia Kulturoznawcze, nr 1 2012. [pdf] 
 11. Produkcja sacrum przez maszyny teologiczne, Przegląd Religioznawczy, nr 4 2012, s. 123-131.
 12. Analiza programów komunikacyjnych w polu paradygmatycznym filozofii mediów, [w:] Człowiek w świecie mediów, M. Dróżdż, I.S. Fiut (red.), Kraków-Kielce 2012, s. 57-75.
 13. Programowanie człowieka jako medialna realizacja paradoksów wolności, [w:] Co z tą wolnością?, A. Nogal, D. Kutyła (red.), Warszawa 2012.
 14. Programowanie człowieka. Antropotechniki na miejsce antropologii, [w:] Transformacje 1-4 2012, s. 456-473. [pdf]
 15. Doświadczenie teowirtualności, [w:] Przegląd Filozoficzny. Nowa seria, nr 2/2012, s. 377-388. [pdf]
 16. Projektowanie społecznych robotów – wyzwanie dla technonauki i sztuki, Zeszyty Artystyczne 2012 (22), s. 21-31.
 17. Od folkloru do protez egzystencjalnych. Kulturowe znaczenie portalu Facebook, Kultura Popularna nr 3 2012, s. 32-43. [pdf]
 18. Bóg cyborgów i Bóg maszyn. Technologiczne rozwinięcie metafizyki, [w:] Sfery refleksji religioznawczej, R. Ilnicki, J. Iwanicki (red.), Poznań 2012, s. 11-25.
 19. Detektywi świata. Książka filozoficzna jako powieść kryminalna, [w:] Kultura Popularna, nr 2 2012, s. 80-86.
 20. Racjonalność a irracjonalność techniki, [w:] Społeczno-kulturowe konteksty racjonalności, Z. Drozdowicz, S. Sztajer (red.), Poznań 2012, s. 27-43.
 21. Użytkownik modelowy – podmiotowość implikowana przez oprogramowanie, Lingua ac Communitas, nr 22 2012, s. 59-80.
 22. Public relations jako funkcja aktywności użytkowników internetu, [w:] Studia Medioznawcze, 2/2012, s. 146-159.
 23. Fenomenologia i hermeneutyka kodu, [w:] Homo Communicativus, 1/2012, s. 47-54.
 24. Czytanie eksperymentalne. Wzbudzanie sensu w maszynach tekstualnych, w: Czytanie ma sens, red. M. Staniszewski, Poznań 2012, s. 139-154.
 25. Wstręt do ciała. Transhumanistyczne scenariusze postgatunkowego bycia, [w:] Nowa Krytyka 2012.
 26. Pirackie utopie jako projekt poszukiwania autonomii jednostkiwspólnoty w globalizującym się świecie, [w:] Kultura i Historia, nr 21/2012.
 27.  Pisarz jako twórca narracyjej warstwy gry przygodowej “I have no mouth, and I must scream” Harlana Ellisona[w:] Kultura i Historia21/2012.
 28. Globalizacja techniczna jako proces autonomizacji przemysłu programów [w:] Kultura-Historia-Globalizacja nr 11 2012, s. 41-57.
 29. Czas „nieludzkich” obrazów. Pamięć strukturyzowana technologicznie [w:] Sztuka i Filozofia nr 38-39 2011, s. 174-190.
 30. Religia i technonauka, [w:] Przegląd Religioznawczy, nr 1 2011, s. 213-222 .
 31. Elektroniczna paideia, [w:] Zeszyty Artystyczne, nr 21 2011, s. 121-130.
 32. Transmisja pasożytnicza, [w:] Panoptikum nr 10 2011, s. 62-72.
 33. Dziecinnienie języka. Dewastacja logosu w elektronicznych dyskursach [w:] Studia Kulturoznawcze 1/2011, s. 59-67.
 34. Od programu komputerowego do kultury jako programu. Perspektywa studiów nad oprogramowaniem (software studies) [w:] Media-Kultura-Społeczeństwo, nr 6 2011, s. 27-39.
 35. Teleindividuation [w:] Lingua ac Communitas, nr 21 2011, s. 163-174.
 36. Fenomenologia techniki [w:] Fenomenologia, nr 9 2011, s. 95-112.
 37. Kultura audiowizualna jako źródło zaburzeń mowy. Wkraczając  w erę postoralności kultury audiowirtualnej [w:] O utrudnieniach w porozumiewaniu się. Perspektywa języka i komunikacji, red. M. Obrębska, Poznań 2011, s. 107-127.
 38. Kulturowa paranoja utraty bezpieczeństwa. Mitologizacja zagrożeń globalnej sieci technicznej [w:] Bezpieczeństwo współczesnego świata. Edukacja, media, kultura, red. M. Baranowska-Szczepańska, J. Karwat, Poznań 2011, s. 129-145.
 39. Episteme awatarów [w:] Kultura i Historia 1/2011.
 40. Ekrany Absolutu – maszyny platońskie – techgnoza. Sakralny wymiar  nowoczesnych technologii [w:] Przegląd Religioznawczy 3/2010, s. 257-262.
 41. Etnografia online – eksplorowanie chaosmosu. Filozofia mediów i badania empiryczne [w:] Współczesne nurty badawcze młodych naukowców, red. D. Czakowska-Ziobrowska, M. Gwoździcka-Piotrowska, Poznań 2010, s. 308-323.
 42. System symboliczny kart tarota jako inspiracja dla protohipertekstów na przykładzie „Zamku krzyżujących się losów” Italo Calvino [w:] Perspektywy Kulturoznawcze 2/2009.

Książki pod redakcją:

Sfery refleksji religioznawczej, (red. R. Ilnicki. J. Iwanicki), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych, Poznań 2012, s. 147.

Recenzje:

Po doktoracie:

 1. Z wizytą u semiotyka, który odwiedził cyrk. Paul Bouissac, „Semiotics at the Circus”, Studia Kulturoznawcze, 1/2015.
 2. Traktat o tym, że przedmioty mogą wieść sekretne życie bez przyzwolenia człowieka, Machina myśli, 2015.
 3. Hermeneutyka Księgi Przemian [Wilhelm Hellmut, Sens I-cing], Humaniora 4(8)/2014.

Przed doktoratem:

 1. Cyberphilosophy – Outsiders of Body and Thought, Hybris nr 22 2013.
 2. Tymieniecka o logos życia, Fenomenologia, nr 10 2012, s. 174-179.
 3. Recenzja: Herlander Elias, First Person Shooter. The Subjective Cyberspace, LabCom Books, Covilhã 2009. Kultura i Historia, nr 21/2012.
 4. Digitalne dotknięcia, red. Piotr Zawojski, Stowarzyszenie Make it Funky Production, Szczecin 2010, E-biuletyn Polskiego Towarzystwo Estetycznego, nr 19 2011, s. 15.
 5. Wszyscy będziemy cyborgami. Wokół Antropologii cyborgów Grażyny Gajewskiej [w:] Studia Kulturoznawcze 1/2011, s. 147-150.
 6.  Industrialization of Existence as an Source of Malaise [w:] Lingua ac Communitas, nr 21 2011, s. 193-196.

Inne:

 1. Umarła Gigapedia – Niech żyje Google Books! [w:] Res Publica Nowa (2012).
 2. posthumanizm/transhumanizm (self-publishing) (2012)
 3. Intymność długiego trwania – sprawozdanie z realizacji projektu naukowego w: Studia Edukacyjne, nr 17 2011.
 4. Komentarz do artykułu: Kryzys medialny w netokracji Monika Marta Przybysz (Kultura – Historia Globalizacja nr 8) [w:] Kultura-Historia-Globalizacja, nr 10 2011, s. 201-203.
 5. Strategie rzeczywistości Włodzimierza Jana Zakrzewskiego – recenzja wystawy dostępna na stronie Muzeum Narodowego w Poznaniu